Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015


ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Η μόνη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους, δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα. Για τη λύση ενός γάμου απαιτείται η έκδοση δικαστικής αποφάσεως.
Οι τύποι διαζυγίου είναι κατ΄ αρχήν δύο, το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο κατ’ αντιδικία
Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου, όπως ορίζεται από το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, θα πρέπει να προτιμάται  για τους εξής  λόγους:  α) είναι ταχύτατη, ιδίως μετά την θέση σε ισχύ του ν. 4055/2012, μετά τον οποίο για την έκδοσή του απαιτείται μόνο μία συζήτηση στο ακροατήριο, ώστε πλέον αυτό να εκδίδεται σε ελάχιστους μήνες, β) έχει χαμηλότερο κόστος από την κατ’ αντιδικία διαδικασία έκδοσης διαζυγίου και γ) επειδή ακριβώς στηρίζεται στην κοινή συμφωνία των συζύγων για τον χωρισμό τους, περιορίζει τις έριδες μεταξύ των συζύγων, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα.
Ειδικότερα, το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί τη βέλτιστη λύση για όσους επιθυμούν να λύσουν τον γάμο τους, δεδομένου ότι με μία διαδικασία ρυθμίζονται αυτομάτως τα εξής θέματα: η λύση του γάμου, η επιμέλεια τυχόν ανηλίκου τέκνου ή τέκνων, η επικοινωνία του έτερου γονέα που δεν έχει την επιμέλεια με το ανήλικο τέκνο και δυνητικά το ζήτημα της διατροφής του ανηλίκου τέκνου. 
Για την έκδοση Συναινετικού Διαζυγίου απαιτούνται:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης του γάμου.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο που έχουν την οικογενειακή τους μερίδα οι σύζυγοι.
Τα δύο αυτά έγγραφα απαιτείται να έχουν εκδοθεί πρόσφατα από τα ΚΕΠ ή από τον Δήμο (τουλάχιστον εντός του τελευταίου εξαμήνου). 
γ) Φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων των συζύγων.
δ) Ιδιωτικό συμφωνητικό περί λύσης γάμου, το οποίο συντάσσεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο ή τους πληρεξούσιους Δικηγόρους.
ε) Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν τα ανήλικα τέκνα, αν υπάρχουν, ήτοι επιμέλεια, επικοινωνία και προαιρετικά διατροφή
στ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης των ανήλικων τέκνων, αν υπάρχουν.
ζ) Επίσης, κατά τη δικάσιμο απαιτείται είτε η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των συζύγων με τις ταυτότητες τους ή ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον ή τους πληρεξουσίους Δικηγόρους τους, το οποίο θα έχει συνταχθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της συζήτησης της αίτησης.
Η δικαστική απόφαση που κάνει δεκτή την αρχική αίτηση του διαζυγίου είθισται να δημοσιεύεται εντός 1-2 μήνες από την εκδίκαση της υπόθεσης. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα. Κατόπιν,  σε περίπτωση που ο γάμος είναι θρησκευτικός απαιτείται η εισαγγελική παραγγελία περί λύσεως του γάμου, την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη την προσκομίζουν στην κατά τόπον αρμόδιο Μητρόπολη (με βάση τον Ιερό Ναό τέλεσης του θρησκευτικού γάμου), απ’ όπου λαμβάνεται το πιστοποιητικό περί «πνευματικής» λύσεως του γάμου, καθώς και ένα πιστοποιητικό περί τελέσεως νέου γάμου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται εφάπαξ, γι’ αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάνονται. Σε περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός, τα έγγραφα περί παραιτήσεως από τα ένδικα μέσα απαιτείται να προσκομιστούν στο κατά τόπον αρμόδιο Ληξιαρχείο, όπου καταχωρείται η λύση του γάμου του.
Το κόστος του συναινετικού διαζυγίου είναι μικρότερο από αυτό του διαζυγίου με αντιδικία καθώς πολλές εκκρεμότητες λύνονται με το συμφωνητικό μεταξύ των μερών και όχι με ξεχωριστά δικαστήρια.
Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία σχετικά με το συναινετικό διαζύγιο, τηλεφωνήστε στο 2310222815 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα λύσει κάθε απορία σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου